Profesní kvalifikace

HROBNÍK 69-005-E

Seznam školení a zkoušek

 

Pořádá:
Hana Bíbová
K. H. Borovského 1020
356 01 Sokolov
Mobil: 777 263 232
hana_bibova@volny.cz

Číslo účtu: 124946391/0100
IBANCZ6801000000000124946391

Č. jednací a datum
vydání autorizace:
39383/2011-94, 13.12.2011


Č. jednací a datum
vydání autorizace:
22319/2016-94, 13.12.2016


 

Máte-li nějaký dotaz,
neváhejte a kontaktujte nás.

Seznam udělených autorizací (NSK)

Seznam kvalifikovaných hrobníků (MMR)

Evidence znalců a tlumočníků (MS)

Odborná způsobilost
- kvalifikační standard
(formát PDF)

dokument PDFTermín:


20. 12. 2017 od 9:00 hod
(Jindřichovice - hřbitov)

21. 12. 2017 - pokračování zkoušky od 9:00 hod
(Kraslice - hřbitov)

Další školení a zkoušky připravujeme ...

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Hrobník (69-005-E)

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je do 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných hodnotících kritérií rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pokud nebude uchazeč oblečen do vhodného pracovního oděvu a obuvi a nebude mít ochranné pomůcky a vhodné nástroje, zkouška se nesmí zahájit. Nutné je také ověřit datum posledního očkování uchazeče proti tetanu. Práci nesmí dále vykonávat uchazeč, který má otevřené poranění, zejména na rukou. Pokud dojde k poranění během prací při výkopu hrobu, musí se nechat neprodleně ošetřit a zkouška se přeruší. Existuje-li při manipulaci s ostatky zdravotní riziko, je nutno pro ochranu dýchacích orgánů použít obličejovou masku. Při výkopech hrobů autorizovaná osoba věnuje zvýšenou pozornost riziku slunečního úžehu nebo úpalu, bodnutí hmyzem, v zimě podchlazení či riziku poškození páteře. Autorizovaná osoba zajistí v blízkosti práce možnost očisty alespoň studenou vodou a desinfekčními ubrousky a v místě stálého pracoviště i teplou vodu včetně desinfekčních prostředků. Autorizovaná osoba zajistí příslušné pracovní nástroje a pomůcky. Umístění stroje stanoví předseda hodnotící komise před zahájením prací. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku. Stroj musí být zajištěn při přepravě proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení. Je zakázáno vstupovat do strojně vyhloubených výkopů bez zajištění stěn proti sesutí pažením. Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zkouší, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity.

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření
- Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště
- Otevření a výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky
- Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky
- Exhumace a další ukládání lidských ostatků

Kritéria hodnocení / způsob ověření

Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření

- Obléknout se do vhodného pracovního oděvu a obuvi. Doporučuje se jednodílná pracovní kombinéza (dbát na vyšší kvalitu textilie), kotníčková pracovní obuv s ocelovou špičkou a neprůraznou podrážkou, kožené pracovní rukavice. Ostatní doplňky podle ročního období (oteplená bunda, čepice, klobouk proti úpalu, gumový plášť do deště atd.) | Praktické předvedení

- Vybrat pro otevření a výkop hrobu ochranné pomůcky (např. ochrannou přilbu a brýle, antivibrační rukavice) a vhodné nástroje (např. válce kovové, pogumované, dřevěné, páčidla, klínky, hranoly, fošny, kamenické dláto, kladivo, spárovací lžíce, fanka, cement, houba, kbelík, sekeromotyka, krumpáče, lopaty, rýče, sekera, žebřík a stavební kolečka) | Praktické předvedení a slovní zdůvodnění

- Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při otevírání a výkopu hrobu, zkontrolovat jejich technický stav, správně nasadit a použít kvalitní násady bez suků, prasklin, třísek a vad dřeva, ostřit nástroje | Praktické předvedení

- Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti a hygieny práce. Nástroje očistit, konzervovat, skladovat a nepoužívat k jiným účelům | Praktické předvedení

- Správně použít nástroje a pomůcky pro vykonání zadané práce | Praktické předvedení

- Dodržovat osobní hygienu v průběhu pracovních činností | Praktické předvedení

- Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění (ostré hrany, zkorodované kotvící prvky, ostré hrany rakví, skleněné střepy) nebo zavlečení nákazy do organismu. Uvést, kdy a za jakých podmínek lze do hrobky vstupovat (nutnost odvětrání hrobek), opocení stěn a krycí desky (nebezpečí kontaminace nástrojů a oděvu nebo přímo pokožky), upozornit na sníženou citlivost za mrazu | Slovní zdůvodnění

- Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při exhumaci podezření, že šlo o nezetlelé lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy | Slovní zdůvodnění

- Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek. Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebiště nebezpečným (infekčnost), a jak s infekčními odpady může správce pohřebiště nakládat podle zákona o odpadech (pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy). Odkázat na smluvní vztah s firmou oprávněnou k likvidaci tohoto odpadu | Slovní zdůvodnění

- Upozornit, že lidské zetlelé ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občansko-právním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat. Nelegálně otevřený hrob je nutné neprodleně nahlásit správci a provozovateli pohřebiště. | Slovní zdůvodnění

- Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí | Slovní zdůvodnění

Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště

- Uvést, které osoby můžou veřejné pohřebiště provozovat, uvést, o jakou službu jde (zda jde o živnost, nebo o veřejný zájem). Čím je definován vztah mezi provozovatelem pohřebiště a hrobníkem, mezi provozovatelem pohřebiště a pohřební službou a které činnosti těchto osob se prolínají a které nikoli. Kdo z nich dává souhlas k pracím souvisejícím s pohřbením lidských pozůstatků nebo uložením zpopelněných ostatků. Jak kvalifikovat tyto činnosti bez příslušného povolení (nedovolené podnikání, hanobení lidských ostatků) | Slovní vyjádření

- Popsat základní osnovu řádu pohřebiště, které věci řád obsahovat musí, může a je dobré, aby obsahoval | Slovní vyjádření

- Vysvětlit způsob stanovení tlecí doby, její minimální délku a provádění hydrogeologického průzkumu pohřebiště, tj. jak se průzkum provádí, proč se provádí, kdo jej provádí a k čemu slouží. Uvést min. zákonnou délku ochranného pásma pohřebiště a důvody pro jeho stanovení | Slovní vyjádření

- Rozdělit pohřebiště podle druhů (veřejná, neveřejná). Dělit hrobová místa podle typů (rakvové, urnové, hrobka, kolumbárium, rozptyl, vsyp). Vysvětlit základní rozdíly mezi nezetlelými, zetlelými a zpopelněnými lidskými ostatky. Rozlišit výkopy na pohřebišti (výkop ve volné půdě, na zastavěné ploše, podle dokumentace, vsypy, sondáže apod.) | Slovní vyjádření

-Vyjádřit podmínky pro zahájení výkopových prácí, zda pohřebiště umožňuje pohřeb v rakvi; k hrobovému místu je sjednán nájem, a to písemnou formou smlouvy, minimálně na dobu tlecí od nového pohřbení; v uvedeném místě neprobíhá tlecí doba předchozího pohřbení; existuje-li souhlas nájemce hrobového místa a vlastníka či vlastníků hrobového zařízení; zda velikost a stav hrobového místa umožňuje pohřeb v rakvi; v blízkosti výkopu se nenachází vzrostlý strom, jehož kořeny a stabilita by mohly být výkopem narušeny, orientace výkopu u dvoj a více hrobu apod. | Slovní vyjádření

- Posoudit rizika při výkopu hrobu, tj. pravděpodobnost ohrožení, následky ohrožení, míra rizika. Vysvětlit, z čeho rizika pramení: skladba půdy (rostlá skála, jílové a hlínovité půdy, písky, štěrky, křemeliny, volné násypy apod.), stav hrobového zařízení (zkontrolovat stabilitu pomníku, obrub a dalšího hrobového zařízení), stav okolních hrobů, roční období, eventuální nutnost exhumace, datum nejbližších okolních pohřbů, zeleň v okolí, pohyb veřejnosti, ostatní práce na pohřebišti, rozmístění více hrobníků v jednom výkopu. Zajistit balvany ve stěnách výkopu a účast další osoby na dohled nebo na doslech u výkopů hlubších 130 cm, kde se má výkop provádět; posoudit soudržnost zeminy atd. | Slovní vyjádření

- Uvést zákonem předepsanou hloubku hrobu u dospělých osob a dětí od 10 let, u dětí mladších 10 let, uvést rozhodující ukazatele rozměru hrobu (velikost pohřbívané rakve, zvětšení o sílu použitého pažení a mrazového vydutí) | Slovní vyjádření

- Uvést zákonnou minimální výšku dna hrobu nad hladinou podzemní vody, minimální boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby, minimální výše zasypané zkypřené zeminy nad rakví s lidskými pozůstatky po uložení do hrobu | Slovní vyjádření

- Uvést zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu před uplynutím tlecí doby | Slovní vyjádření

- Uvést podmínky pro pažení hrobů (podobné jako v zastavěném území, hloubka 130 cm a více, nebo výkopy v nesoudržné, zmokřelé a jinak narušené zemině – minimálně podle řádu pohřebiště), podmínky výkopů hrobek podle dokumentace, pro zřizování pomníků a pro technický dozor při veškerých stavbách na pohřebišti | Slovní vyjádření

- Vyjádřit podmínky pro zahájení vlastního pohřbení (uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky), zda je úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce apod. | Slovní vyjádření

Otevření a výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky

- Otevření hrobky nebo hrobu s krycí deskou, uzavření, zaspárování a umytí | Praktické předvedení

- Otevření a uzavření urnového hrobu, spárování a umytí | Praktické předvedení

- Otevření a uzavření kolumbární schránky s pevným uzávěrem | Praktické předvedení

- Zajistit fotodokumentaci závad hrobových zařízení, které by mohly být dány do souvislosti s výkopovými pracemi | Praktické předvedení

- Zabezpečit ochranu sousedních vysázených květin, položených fólií, drtí a písků. Vyloučit rizika poškození obrub či náhrobku kopaného hrobu, ale i výsadby na něm. Připravit speciální ohrady – bednění na ukládání zeminy, zvážit možnost jejich umístění v souvislosti s ustanovením zákona o pohřebnictví. Nezatěžovat okraje výkopů do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu a odvézt přebytečnou zeminu (o objem rakve a z nakypření) | Praktické předvedení a slovní zdůvodnění

- Zacházet s výkopovým strojem nebo elektrickým sbíjecím kladivem, včetně agregátu, podle zásad bezpečnosti práce (prověřit únosnost zeminy při otřesech stroje). Upozornit na specifika práce se strojem na pohřebišti nebo s elektrickým zařízením (proudová ochrana) | Slovní vyjádření. Praktické předvedení pouze v případě, že uchazeč je vlastníkem strojního průkazu pro rypadla

- Zajistit stabilitu stěn výkopu proti sesutí pažením. Bezpečně výkop odpažit. Zřídit bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků přesahujících hranu výkopu o 1 m (max. hmotnost vynášeného břemena, sklon žebříku) | Praktické předvedení

- Zhotovit zábrany a pochůzkové plošiny pro spuštění rakve (kovové rošty nebo fošny, šíře min. 50 cm, pevné spoje, tj. hřebíky, šrouby, pokud možno bez vysokých hran a schodů) | Praktické předvedení

- Upravit stěny hrobu, předat hotové dílo. Zakrytí eventuálního pažení nebo estetických vad kopané stěny hrobu (např. potažením stěn černou látkou, výzdoba chvojím) | Praktické předvedení

- Zabezpečit výkop proti případnému pádu jiné osoby zakrytím, nebo zábranou (ohradou) a označením (např. varovnou páskou) | Praktické předvedení

- Zhodnotit stav hrobu před vlastním pohřbením, odstranit závady, dbát na úpravu rovu, aby kopíroval tvar pohřbívané rakve | Praktické předvedení a slovní vyjádření

- Zasypat hrob (nehutnit - použití žáby na pohřebišti je nepietní, naopak hrob je nutné v dalším období několikrát dosypat v závislosti na ročním období a počasí) | Praktické předvedení a slovní vyjádření

- Celkově uklidit okolní plochy i vlastní hrob, včetně umytí hrobového zařízení hrobů okolních | Praktické předvedení

- Provádět malé výkopové práce pro ukládáni uren, vsypy, rozptyly a sondáže. Uvést ideální období pro provádění rozptylu (v době vegetace, a to zpravidla od 1. 4. do 30. 9. s ohledem na dostatečnou výšku a hustotu trávníku) | Praktické předvedení a slovní vyjádření

Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky

- Obléknout se do společenského pietního oděvu a obuvi. Zvážit pokrývku hlavy (např. na židovském hřbitově ano, ve hřbitovní kapli či v kostele nikoli) | Slovní vyjádření

- Určit na hřbitově trasu pro pohřební průvod a uvědomit ostatní zaměstnance nebo kameníky, že v okolí bude pohřební obřad, během kterého je nutno zachovat klid | Slovní vyjádření

- Stanovit, kdy končí pohřební obřad na pohřebišti (zpravidla odchodem duchovního nebo řečníka) | Slovní vyjádření

- Vysvětlit, jak dozorovat nebo přímo spouštět rakev do hrobu. Dbát na to, aby spouštění rakve nebylo započato od hlavy a nedošlo k porušení zásad bezpečnosti práce | Slovní vyjádření

- Umístit donesené květinové dary. Začínat od darů (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce). Dary nejbližších pozůstalých ukládat do hlavy hrobu (manžel, manželka), poté následují dary od dětí, sourozenců atd. podle blízkosti příbuzenských vztahů. Anonymní kytice, věnce aj. ukládat naposled. Výjimku tvoří kytice zpravidla s bílou stuhou, která byla během obřadu na rakvi. Tu jako poslední uložit do nohou hrobu. Dbát na to, aby všechny stuhy s nápisy byly na povrchu upraveného hrobu čitelné | Slovní vyjádření

Exhumace a další ukládání lidských ostatků

- Vysvětlit na příkladech význam pietních a eticky podmíněných způsobů zacházení s lidskými ostatky exhumovanými při výkopu hrobu z předchozích pohřbení i po tlecí době (důvody pro užití textilního vaku nebo malé rakve) | Slovně

- Během exhumace i po jejím ukončení dodržovat řád pohřebiště, především vyloučit přístup veřejnosti uzavřením pohřebiště nebo jeho části za účasti další osoby nebo osob | Praktické předvedení

- Kdo může nařídit exhumaci a kdo o ní požádat. Která osoba povoluje exhumaci před uplynutím tlecí doby a která po uplynutí tlecí doby | Slovně

- Vysvětlit pojem exhumace nezetlelých lidských ostatků i po tlecí době (zinkové rakve bez přístupu vzduchu a ostatní případy, při kterých došlo k neukončenému rozkladu za pomoci anaerobních bakterií) | Slovně

- Zhodnotit stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku (uzlíku) na dno do zářezu, zpravidla v nohou tak, aby při použití rakve na ostatky bylo její víko shora pro kontrolní účely a po odkrytí dekorace viditelné. Při manipulaci s lidskými ostatky zachovat pietu a důstojnost | Slovní vyjádření a praktické předvedení

- Vysvětlit, jak postupovat, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky (uložit je do společného hrobového místa, kostnice, osária nebo zajistit jejich pietní převoz v malé transportní rakvi či vaku ve vozidle určeném pro přepravu lidských pozůstatků ke zpopelnění v krematoriu) | Slovní vyjádření a praktické předvedení

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Termíny zkoušek - klikni zde

jsou stanoveny po dohodě, dle zájmu uchazečů

Místo konání:

Hřbitov Jindřichovice a Kraslice dle dohody vždy od 9.00 hod.


Cena zkoušky:
15 000 Kč/osobu


Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 3
V případě zájmu nižšího počtu účastníků je cena navýšena - sjednává se individuálně.
V případě zájmu možnost objednat individuálního školení s cenou od 2.500,- Kč/osoba do 10.000,-Kč/osoba dle požadovaného tématu. Nutno dohodnout dopředu

Předchozí termíny:
20 - 21.12.2017,Hřbitov Jindřichovicea Kraslice
05.11.2016, Hřbitov Jindřichovice
27.10.2016, Hřbitov Kraslice
26.10.2016, Hřbitov Jindřichovice
19.06.2015, Hřbitov Kraslice
18.06.2015, Hřbitov Jindřichovice
13.11.2014, Hřbitov Pardubice
04.02.2014, Hřbitov Velké Karlovice
12.10.2012, Hřbitov Jablonec nad Nisou
19.06.2012, Hřbitov Pardubice
05.06.2012, Hřbitov Sokolov, Hornická 1052
22.02.2012, Hřbitov Sokolov, Hornická 1052

Přihláška - klikni zde

Pro přihlášení na zkoušku, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Přihlášky: info@excelentt.cz

Podmínky - klikni zde

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (formulář je ke stažení na této webové stránce).

Zkouška se koná na hřbitově v Jindřichovicích, tzv. "cvičný hřbitov". Celková doba trvání zkoušky je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.

Konference - PRÁVO NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

PRVÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA POHREBNÍCTVA VO VIŠEGRÁDSKOM REGIÓNE 5. – 6. NOVEMBER 2014 EXPO CENTER TRENČÍN

1. INFORMÁCIA

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

Ladislav Stríž – predseda Programového výboru, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Balogh Károly – predseda Združenia výrobcov smútočných potrieb, Maďarsko
Marek Cichewicz – viceprezident Poľského zduženia pohrebníctva a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA, Poľsko
Mgr. Tomáš Kotrlý – Legislativně právní odbor, agenda pohřebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká republika

ADRESA PROGRAMOVÉHO VÝBORU:

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb,
Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava,
tel. +421 903 716 024, email: sapaks@sapaks.sk

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Vladimír Ecker – podpredseda, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Pavel Cajzl – predseda, Sdružení pohřebnictví Českej republiky
Horváth József – prezident Asociácie pohrebníctva
Mgr. Zuzana Jezerská – vedúca manažérka konferenčnej sekcie, EMERGE s.r.o.
Mgr. Jaroslav Šejvl – podpredseda, Cech hrobnický, Česká republika

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava,
telefón: +421 911 910 793
email: info@emerge.sk, web: www.emerge.sk,
www.conference-slovakia.com
Registrácia: registration@emerge.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Termín a miesto konania: 5.11. – 6.11.2014, Expo Center Trenčín
GPS: 48° 53' 13.58" N, 18° 03' 50.81" E

Registrácia na mieste sa začína už 4.11. v poobedňajších hodinách. Odborný program bude prebiehať celý deň 5.11., a v doobedňajších hodinách dňa 6.11.2014. Účastníci konferencie sa budú môcť následne zúčastniť výstavy Slovak Funeral (2. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb, 6.11. – 8.11.2014), ktorá sa bude konať v susediacich priestoroch.

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

1. okruh: Platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu pohrebných služieb v záujme zachovania práva na ľudskú dôstojnosť.

2. okruh: Zdravotníctvo a súdne lekárstvo – možné riziká hroziace pri výkone povolania v pohrebníctve, možné ohrozenie obyvateľstva a životného prostredia, predchádzanie rizík.

3.okruh: Budúcnosť pohrebníctva štátov V4, východiská vedúce ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadky pre spoločné zladenie záujmov v prospech človeka

ROKOVACIE JAZYKY:

anglický, český, slovenský

UBYTOVANIE A DOPRAVA:

Individuálna. Pre veľkú obsadenosť hotelov v jesennom období Vám odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

STRAVOVANIE:

V cene registračného poplatku je stravovanie počas konferencie, a to: obed a večera (5.11.), občerstvenie počas prestávok, spoločenský program (5.11.)

Certifi káty o účasti na konferencii budú vydávané po slávnostnom ukončení.

REGISTRÁCIA:

K účasti na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár a zaplatiť účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok: skorá registrácia – do 15. 09. 2014 = 59 Euro registrácia od 16. 09 do 22.10.2014 = 75 Euro neskorá registrácia od 23.10./registrácia na mieste = 95 Euro

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet alebo vkladom na účet Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629845026/1100
IBAN: SK691 1000000002629845026
BIC: TATRSKBX

Vyplnený registračný formulár (ako aj potvrdenie o zaplatení) zašlite na adresu: EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava alebo skenovaný na emailovú adresu: registration@emerge.sk

Registrační formulář se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Registrační formulář: registration@emerge.sk

Hřbitovy žijí

Vážení kolegové, drazí přátelé,

rádi bychom ukázali, že hřbitovy rozhodně nejsou "mrtvá" místa, že žijí a ve spolupráci s Vámi bychom rádi připravili třídenní akci, jejímž cílem by bylo přiblížit práci na hřbitovech a souvislosti se hřbitovy spojené širší veřejnosti. Chtěli bychom do tohoto zapojit zahradníky, lidi z chráněných dílen, hospice a ostatní pomáhající profese; následně i jednotlivá řemesla – truhláře, kameníky, sochaře, ….

Rádi bychom přispěli k oživení a odtabuizování hřbitovů jako smutných míst, kde je nutné si pouze splnit své povinnosti na Velikonoce a na Dušičky. Budeme vděční za Vaše nabídky a za jakékoli náměty ke spolupráci. Budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a pište či volejte.

S pozdravem a díky Jaroslav Šejvl

Mgr. Jaroslav Šejvl
Správa pražských hřbitovů, p.o.
hřbitovní správa Olšany
tel.: 272 011 114
Vinohradská 2807/153c
130 00 Praha 3

Stanovisko MMR - Údržba a opravy hřbitovních zdí

17.10.2013 Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů ze strany obcí ve věci údržby a opravy hřbitovních zdí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informuje: Společným aktem Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva místního hospodářství (č.j. 11- 061/11-29/4-1956) ze dne 29. dubna 1956 byla dnem 1.ledna 1957 převedena konfesní pohřebiště do správy býv. národních výborů dnes obecních úřadů.

S přihlédnutím k nařízení Ministerstva zdravotnictví č. 8/1955 Sb. o pohřebnictví (předchůdce nynějšího zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) vydalo býv. Ministerstvo místního hospodářství a Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvy financí a zdravotnictví pokyny, kterými se tento převod řeší a naplňuje.

V čl. I bodě 4 citovaného pokynu je uvedeno: “Vlastnické právo dosavadních vlastníků pohřebišť zůstává nezměněno, avšak péče o udržování pohřebiště dnem převzetí přechází do správy místního národního výboru“.

Z výše uvedeného vyplývá i nyní pro obce, že celé pohřebiště, které obec spravuje, musí řádně udržovat a tedy i opravovat, včetně zdí kolem něj.
Pokud si církev příslušné pohřebiště nepřevzala zpět, není oprávněna nijak do běhu oprav zasahovat. Stejně tak obec není oprávněna v této souvislosti cokoli po církvi požadovat.

www.mmr.cz

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Seznam kvalifikovaných hrobníků

Hana Bíbová, Sokolov
Valérie Bíbová, Sokolov
Martin Gaži, Dolní Žandov
Bohumír Jahoda, Polná
Ludwik Minkiewicz, Polsko
Bc. Jan Dobšíček, Pardubice
Jaroslav Šolc, Pardubice
Ladislav Kopal, Jablonec nad Nisou
Jan Kopal, Jablonec nad Nisou
Ladislav Kopal, Jablonec nad Nisou
Eva Šimanová, Liberec
Tomáš Válek, Valašské Klobouky
Michal Bárta, Hradec Králové
Jindřich Jasan, Světlá nad Sázavou
Richard Vevera, Jihlava
Zdeněk Smejkal, Okříšky
Martin Blaško,
Jan Žížala, Český Brod
Miroslav Černý,
Jaroslav Mangl, Praha
Dana Manglová, Praha
Bc. David Borovička, Praha
Stanislav Koktavý, Sokolov
Zdeněk Šimůnek, Sokolov

MMR - Kvalifikace hrobník

Pořadatel

Hana Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: 777 263 232, email: hana_bibova@volny.cz
Číslo účtu: 124946391/0100
IBANCZ6801000000000124946391

Číslo jednací a datum vydání autorizace: 39383/2011-94, 13.12.2011

Seznam školení a zkoušek

Informace pro pozůstalé (co a jak zařídit)

www.seznam.cz