Profesní kvalifikace

HROBNÍK 69-005-E

Seznam školení a zkoušek

 

Pořádá:
Valérie Bíbová
K. H. Borovského 1020
356 01 Sokolov 

Máte-li nějaký dotaz,
neváhejte a kontaktujte nás.

Seznam udělených autorizací (NSK)

Evidence znalců a tlumočníků (MS)

Odborná způsobilost
- kvalifikační standard
(formát PDF)

dokument PDFTermín:


14. 05. 2019 od 9:00 hod
(Jindřichovice - hřbitov)

15. 05. 2019 - pokračování zkoušky od 9:00 hod
(Kraslice - hřbitov)

Zkouška je veřejně přístupná.

Další školení a zkoušky připravujeme ...

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Pořadatel

Valérie Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: 777 312 960, email: excelentt@volny.cz
Číslo účtu: 35-8613940237/0100
IBAN:CZ5101000000358613940237 BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Číslo jednací a datum vydání autorizace: MMR-28665/2022-94a, platnost do 21.05.2027

Valérie Bíbová (*1974) je majitelkou pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.,
který sídlí v Sokolově v Karlovarském kraji v České republice.

Vystudovala obor pohřební služby s maturitou ve Světlé nad Sázavou.
(Akademie - VOŠ, Gymnázium a Střední odb. škola uměleckoprůmyslová)

Působila jako obstaravatelka pohřbů od roku 1991 v rodinné firmě v Kraslicích i v Sokolově.
od roku 1991 je členkou Sdružení pohřebnictví v ČR a regionálním zmocněncem za Karlovarský kraj
od roku 2013 je členkou Evropské federace pohřebních služeb (EFFS)
od roku 2018 je členkou Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR

Spolupracuje s ostatními podnikatelskými subjekty včetně mezinárodních přepravy zesnulých (repatriace).
Absolvovala řadu specializačních kurzů a školeních.

Získala profesní kavalifikaci v oborech:
2021 (69-056-M) Doprovázení umírajících a pozůstalých
2017 (69-021-M) Sjednavatel pohřbení
2017 (69-012-H) Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků
2011 (69-020-M) Poradce pro pozůstalé
2010 (69-005-E) Hrobník/hrobnice

Věnuje se lektorské činnosti, vzdělává laické i profesionální zájemce o profesní kvalifikace v oborech:
2022 – 2027 (69-056-M) Průvodce/průvodkyně umírajících a pozůstalých
2022 – 2027 (69-021-M) Sjednavatel pohřbení
2022 – 2027 (69-005-E) Hrobník/hrobnice
2012 – 2027 (69-012-H) Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Majitelka, paní Valérie Bíbová, ke svým klientům přistupuje empaticky, vstřícně, diskrétně s citem a respektem.
Respektuje rodinné tradice, náboženské zvyklosti a individuální požadavky.
Ctí Kodex přijatý Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR.
Svým zaměstnancům poskytuje odborná školení v oboru pohřebnictví a hřbitovních služeb.

Specializuje se především na poskytování pohřebních služeb na vysoké profesionální úrovni s důrazem na osobní,
lidský a citlivý přístup ke klientům.

Termíny zkoušek - klikni zde

Oznamuji, že zkouška ověřující dosažení profesní kvalifikace Hrobník/ hrobnice (69-005-E) se bude konat od
Zkouška je veřejně přístupná.

V případě dotazů kontaktujte svůj autorizující orgán, u kterého máte udělené autorizace pro příslušné profesní kvalifikace.

14 - 15. května 2019 od 9.00 do 17.00
Místo konání hřbitov Jindřichovice

Zkouška je veřejně přístupná.

Valérie Bíbová
autorizovaná osoba

jsou stanoveny po dohodě, dle zájmu uchazečů

Místo konání:

Hřbitov Jindřichovice a Kraslice dle dohody vždy od 9.00 hod.


Cena zkoušky:
15 000 Kč/osobu


Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 2
V případě zájmu nižšího počtu účastníků je cena navýšena - sjednává se individuálně.
V případě zájmu možnost objednat individuálního školení s cenou od 3.500,- Kč/osoba do 15.000,-Kč/osoba dle požadovaného tématu. Nutno dohodnout dopředu

Předchozí termíny:
20 - 21.12.2017,Hřbitov Jindřichovicea Kraslice
05.11.2016, Hřbitov Jindřichovice
27.10.2016, Hřbitov Kraslice
26.10.2016, Hřbitov Jindřichovice
19.06.2015, Hřbitov Kraslice
18.06.2015, Hřbitov Jindřichovice
13.11.2014, Hřbitov Pardubice
04.02.2014, Hřbitov Velké Karlovice
12.10.2012, Hřbitov Jablonec nad Nisou
19.06.2012, Hřbitov Pardubice
05.06.2012, Hřbitov Sokolov, Hornická 1052
22.02.2012, Hřbitov Sokolov, Hornická 1052

Přihláška - klikni zde

Pro přihlášení na zkoušku, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Přihlášky: info@excelentt.cz

Podmínky - klikni zde

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (formulář je ke stažení na této webové stránce).

Zkouška se koná na hřbitově v Jindřichovicích, tzv. "cvičný hřbitov". Celková doba trvání zkoušky je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.

Kritéria hodnocení / způsob ověření (Platnost standardu: od 21.10.2022 do neomezeně)

Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření

A) Obléknout se do vhodného pracovního oděvu a obuvi| Praktické předvedení

B) Vybrat pro otevření a výkop hrobu ochranné pomůcky a vhodné nástroje| Praktické předvedení a slovní zdůvodnění

C) Ošetřit pomůcky po použití při otevírání a výkopu hrobu, zkontrolovat jejich technický stav, provést údržbu nástrojů | Praktické předvedení

D) Popsat, jak byly dodrženy hygienické předpoklady při otevření a výkopu hrobu | Ústní ověření

E) Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu | Ústní ověření

F) Uvést, kdy a za jakých podmínek lze do hrobky vstupovat | Ústní ověření

G) Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace; Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy | Ústní ověření

H) Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek; Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebiště nebezpečným a jak s nebezpečnými odpady může správce pohřebiště nakládat podle zákona o odpadech | Ústní ověření

I) Vysvětlit pojem lidské ostatky | Ústní ověření

Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště

A) Uvést, které osoby mohou veřejné pohřebiště provozovat a v jakém právním režimu se tato služba poskytuje; Definovat vztah mezi provozovatelem pohřebiště, hrobníkem a pohřební službou a činnostmi těchto subjektů | Ústní ověření

B) Popsat základní osnovu řádu pohřebiště se všemi jejími náležitostmi s použitím řádu pohřebiště | Ústní ověření

C) Vysvětlit způsob stanovení tlecí doby, její minimální délku a provádění hydrogeologického průzkumu pohřebiště, tj. jak se průzkum provádí, proč se provádí, kdo jej provádí a k čemu slouží; Uvést minimální zákonnou délku ochranného pásma pohřebiště a důvody pro jeho stanovení | Ústní ověření

D) Rozdělit pohřebiště podle druhů, rozdělit hrobová místa podle typů, vysvětlit základní rozdíly mezi nezetlelými, zetlelými a zpopelněnými lidskými ostatky a rozlišit výkopy na pohřebišti | Praktické předvedení a ústní ověření

E) Uvést základní podmínky pro zahájení výkopových prací | Ústní ověření

F) Posoudit rizika při výkopu hrobu, tj. pravděpodobnost ohrožení, následky ohrožení, míra rizika a vysvětlit, z čeho rizika pramení | Ústní ověření

G) Uvést zákonem předepsanou hloubku hrobu u dospělých osob a dětí od 10 let, u dětí mladších 10 let, uvést rozhodující ukazatele rozměru hrobu | Ústní ověření

H) Uvést zákonnou minimální výšku dna hrobu nad hladinou podzemní vody, minimální boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby, minimální výše zasypané zkypřené zeminy nad rakví s lidskými pozůstatky po uložení do hrobu | Ústní ověření

I) Uvést zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu před uplynutím tlecí doby | Ústní ověření

J) Uvést podmínky pro pažení otevřených hrobů, podmínky výkopů hrobek podle dokumentace, pro zřizování pomníků a pro technický dozor při veškerých stavbách na pohřebišti | Ústní ověření

K) Vyjádřit podmínky pro zahájení vlastního pohřbení, zda je úmrtí doloženo listem o prohlídce zemřelého, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného orgánu cizího státu; Uvést, za jakých podmínek musí hrobník postupovat v případě podezření spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím | Ústní ověření

Otevření hrobu

A) Otevřít hrobku nebo hrob s krycí deskou, uzavřít, zaspárovat a umýt | Praktické předvedení

B) Otevřít a uzavřít urnový hrob, spárovat a umýt | Praktické předvedení

C) Otevřít a uzavřít kolumbární schránku s pevným uzávěrem | Praktické předvedení

D) Zdůvodnit pojištění na škodu spojenou s výkonem povolání hrobníka

Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky

A) Zajistit fotodokumentaci závad hrobových zařízení, které by mohly být dány do souvislosti s výkopovými pracemi | Praktické předvedení

B) Zabezpečit ochranu sousedních hrobů a vegetace na pohřebišti; Vyloučit rizika poškození obrub či náhrobku kopaného hrobu, ale i výsadby na něm; Připravit speciální ohrady – bednění na ukládání zeminy, zvážit možnost jejich umístění v souvislosti s ustanovením zákona o pohřebnictví | Praktické předvedení a ústní ověření

C) Zajistit stabilitu stěn výkopu proti sesutí pažením; Bezpečně výkop odpažit; Zřídit bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků přesahujících hranu výkopu o 1 m | Praktické předvedení

D) Zhotovit zábrany a pochůzkové plošiny pro spuštění rakve | Praktické předvedení

E) Upravit stěny hrobu, předat hotové dílo; Zakrýt eventuální pažení nebo estetické vady kopané stěny hrobu | Praktické předvedení

F) Zabezpečit výkop proti případnému pádu jiné osoby zakrytím, nebo zábranou (ohradou) a označením | Praktické předvedení

G) Zhodnotit stav hrobu před vlastním pohřbením, odstranit závady | Praktické předvedení a ústní ověření

H) Zasypat hrob, dbát na úpravu rovu, aby kopíroval tvar pohřbívané rakve | Praktické předvedení a ústní ověření

I) Celkově uklidit okolní plochy i vlastní hrob, včetně umytí hrobového zařízení hrobů okolních | Praktické předvedení

J) Provést malé výkopové práce pro ukládání uren, vsypy, rozptyly a sondáže; Uvést ideální období pro provádění rozptylu | Praktické předvedení a ústní ověření

Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky

A) Určit na hřbitově trasu pro pohřební průvod a stanovit, kdy začíná a končí pohřební obřad na pohřebišti | Praktické předvedení a ústní ověření

B) Vysvětlit, jak dozorovat nebo přímo spouštět rakev do hrobu | Ústní ověření

C) Spustit rakev do hrobu | Praktické předvedení

D) Umístit kolem hrobu květinové dary (kytice, věnce, stuhy atp.) podle místních zvyků | Praktické předvedení

Exhumace a další ukládání lidských ostatků

A) Vysvětlit na příkladech význam pietních a eticky podmíněných způsobů zacházení s lidskými ostatky exhumovanými při výkopu hrobu z předchozích pohřbení i po tlecí době | Ústní ověření

B) Dodržet řád pohřebiště během exhumace i po jejím ukončení | Praktické předvedení

C) Objasnit, kdo může nařídit exhumaci a kdo o ni požádat; která osoba povoluje exhumaci před uplynutím tlecí doby a která po uplynutí tlecí doby | Ústní ověření

D) Vysvětlit pojem exhumace | Ústní ověření

E) Zhodnotit stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku na dno do zářezu | Praktické předvedení a ústní ověření

F) Vysvětlit, jak postupovat, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky | Ústní ověření

G) Zdokumentovat původ exhumovaných lidských ostatků a splnit další zákonné podmínky pro jejich vydání za účelem jejich přemístění mimo pohřebiště | Praktické předvedení a ústní ověření

H) Uvést oprávněné osoby, které mohou nařídit otevření hrobu, hrobky, urny nebo rakve | Ústní ověření

I) Uvést, za jakých podmínek je možné žadateli vydat předměty nalezené při exhumaci | Ústní ověření

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Popis zkoušky Hrobník/ hrobnice (69-005-E)

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Metodické pokyny:

Zkouška probíhá v reálném prostředí běžného nebo cvičného hřbitova. V reálném provozu jsou na konkrétních příkladech činností ověřovány odborné kompetence v souladu s hodnoticím standardem za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka. Odborné kompetence jsou ověřovány na úkolech z praxe. Na jednom úkolu je možné ověřit kritéria hodnocení z několika odborných kompetencí.

Pokyny pro uchazeče:

Uchazeč je povinen přijít v pracovním oděvu (pracovním overalu) a pevné obuvi nad kotníky, nebo si ho přinést s sebou a převléknout se před zkouškou. Nebude-li pracovní oděv a obuv mít, nemůže být zkouška zahájena. Práci nesmí vykonávat uchazeč, který má otevřené poranění, zejména na rukou.

Pokud dojde k poranění během prací při výkopu hrobu, musí se nechat neprodleně ošetřit a zkouška se přeruší. Existuje-li při manipulaci s ostatky zdravotní riziko, je nutno pro ochranu dýchacích orgánů použít obličejovou masku.

Při výkopech hrobů autorizovaná osoba věnuje zvýšenou pozornost riziku slunečního úžehu nebo úpalu, bodnutí hmyzem, v zimě podchlazení či riziku poškození páteře.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Teoretická část probíhá formou ústního ověřování. Pokud je praktická část zkoušky prováděna na provozovaném pohřebišti, musí autorizovaná osoba zaručit dodržování zásad ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem a ostatky bylo nakládáno důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

Autorizovaná osoba prověří, zda se v blízkosti budoucího hrobu nenachází vzrostlý strom, jehož kořeny a stabilita by mohly být výkopem narušeny.

Při hodnocení uchazeče se hodnotí nejen kvalita provedené práce, ale také dodržování BOZP, PO, zásad ochrany životního prostředí a to, zda uchazeč po celou dobu práce dodržoval zásady piety a slušnosti při práci (potlačil profesionální otrlost).

Na sousední hrobová místa je zakázáno odkládat jakékoliv pomůcky a pracovní předměty. Při práci se nesmí jíst, pít ani kouřit.

U odborné kompetence Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky, autorizovaná osoba připraví hrobové místo a určí jeho velikost.

U odborné kompetence Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky, kritérium c) autorizovaná osoba zajistí ověření praktickým předvedením na modelové situaci. U odborné kompetence Otevření hrobu, kritérium a) autorizovaná osoba vybere vhodnou hrobku nebo hrob pro ověření daného kritéria. U odborné kompetence Otevření hrobu, kritérium d) autorizovaná osoba zadá parametry pojištění na škodu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•veřejné nebo cvičné pohřebiště (včetně řádu pohřebiště)
•hrobka nebo hrob, urnový hrob, kolumbární schránka s pevným uzávěrem
•hrobová zařízení (např. náhrobek, rám hrobu, krycí deska)
•rakev, exhumační rakev
•žebříky
•ochranné pomůcky (např. rukavice)
•nástroje a materiál (lopaty, krumpáče, sekyry, rýče, spárovací špachtle, plastický kelímek, spárovací hmota, dřevěné desky, prkna, spojovací materiál, potahový materiál - např. koberec, atd.)
•čisticí prostředky a pomůcky (smetáček, lopatka, houby, kyblík, hadry, atd.)
•fotoaparát
•3 spolupracovníci (v případě konání zkoušky více uchazečů najednou, si mohou vzájemně uchazeči pomoci při spuštění rakve)

Autorizovaná osoba zajistí v blízkosti práce možnost očisty alespoň studenou vodou a desinfekčními ubrousky a v místě stálého pracoviště i teplou vodu včetně desinfekčních prostředků.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření
- Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště
- Otevření hrobu
- Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky
- Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky
- Exhumace a další ukládání lidských ostatků

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Seznam kvalifikovaných hrobníků

Hana Bíbová, Sokolov
Valérie Bíbová, Sokolov
Martin Gaži, Dolní Žandov
Bohumír Jahoda, Polná
Ludwik Minkiewicz, Polsko
Bc. Jan Dobšíček, Pardubice
Jaroslav Šolc, Pardubice
Ladislav Kopal, Jablonec nad Nisou
Jan Kopal, Jablonec nad Nisou
Ladislav Kopal, Jablonec nad Nisou
Eva Šimanová, Liberec
Tomáš Válek, Valašské Klobouky
Michal Bárta, Hradec Králové
Jindřich Jasan, Světlá nad Sázavou
Richard Vevera, Jihlava
Zdeněk Smejkal, Okříšky
Martin Blaško,
Jan Žížala, Český Brod
Miroslav Černý,
Jaroslav Mangl, Praha
Dana Manglová, Praha
Bc. David Borovička, Praha
Stanislav Koktavý, Sokolov
Zdeněk Šimůnek, Sokolov

MMR - Kvalifikace hrobník

Konference - PRÁVO NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

PRVÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA POHREBNÍCTVA VO VIŠEGRÁDSKOM REGIÓNE 5. – 6. NOVEMBER 2014 EXPO CENTER TRENČÍN

1. INFORMÁCIA

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

Ladislav Stríž – predseda Programového výboru, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Balogh Károly – predseda Združenia výrobcov smútočných potrieb, Maďarsko
Marek Cichewicz – viceprezident Poľského zduženia pohrebníctva a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA, Poľsko
Mgr. Tomáš Kotrlý – Legislativně právní odbor, agenda pohřebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká republika

ADRESA PROGRAMOVÉHO VÝBORU:

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb,
Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava,
tel. +421 903 716 024, email: sapaks@sapaks.sk

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Vladimír Ecker – podpredseda, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Pavel Cajzl – predseda, Sdružení pohřebnictví Českej republiky
Horváth József – prezident Asociácie pohrebníctva
Mgr. Zuzana Jezerská – vedúca manažérka konferenčnej sekcie, EMERGE s.r.o.
Mgr. Jaroslav Šejvl – podpredseda, Cech hrobnický, Česká republika

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava,
telefón: +421 911 910 793
email: info@emerge.sk, web: www.emerge.sk,
www.conference-slovakia.com
Registrácia: registration@emerge.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Termín a miesto konania: 5.11. – 6.11.2014, Expo Center Trenčín
GPS: 48° 53' 13.58" N, 18° 03' 50.81" E

Registrácia na mieste sa začína už 4.11. v poobedňajších hodinách. Odborný program bude prebiehať celý deň 5.11., a v doobedňajších hodinách dňa 6.11.2014. Účastníci konferencie sa budú môcť následne zúčastniť výstavy Slovak Funeral (2. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb, 6.11. – 8.11.2014), ktorá sa bude konať v susediacich priestoroch.

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

1. okruh: Platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu pohrebných služieb v záujme zachovania práva na ľudskú dôstojnosť.

2. okruh: Zdravotníctvo a súdne lekárstvo – možné riziká hroziace pri výkone povolania v pohrebníctve, možné ohrozenie obyvateľstva a životného prostredia, predchádzanie rizík.

3.okruh: Budúcnosť pohrebníctva štátov V4, východiská vedúce ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadky pre spoločné zladenie záujmov v prospech človeka

ROKOVACIE JAZYKY:

anglický, český, slovenský

UBYTOVANIE A DOPRAVA:

Individuálna. Pre veľkú obsadenosť hotelov v jesennom období Vám odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

STRAVOVANIE:

V cene registračného poplatku je stravovanie počas konferencie, a to: obed a večera (5.11.), občerstvenie počas prestávok, spoločenský program (5.11.)

Certifi káty o účasti na konferencii budú vydávané po slávnostnom ukončení.

REGISTRÁCIA:

K účasti na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár a zaplatiť účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok: skorá registrácia – do 15. 09. 2014 = 59 Euro registrácia od 16. 09 do 22.10.2014 = 75 Euro neskorá registrácia od 23.10./registrácia na mieste = 95 Euro

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet alebo vkladom na účet Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629845026/1100
IBAN: SK691 1000000002629845026
BIC: TATRSKBX

Vyplnený registračný formulár (ako aj potvrdenie o zaplatení) zašlite na adresu: EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava alebo skenovaný na emailovú adresu: registration@emerge.sk

Registrační formulář se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Registrační formulář: registration@emerge.sk

Hřbitovy žijí

Vážení kolegové, drazí přátelé,

rádi bychom ukázali, že hřbitovy rozhodně nejsou "mrtvá" místa, že žijí a ve spolupráci s Vámi bychom rádi připravili třídenní akci, jejímž cílem by bylo přiblížit práci na hřbitovech a souvislosti se hřbitovy spojené širší veřejnosti. Chtěli bychom do tohoto zapojit zahradníky, lidi z chráněných dílen, hospice a ostatní pomáhající profese; následně i jednotlivá řemesla – truhláře, kameníky, sochaře, ….

Rádi bychom přispěli k oživení a odtabuizování hřbitovů jako smutných míst, kde je nutné si pouze splnit své povinnosti na Velikonoce a na Dušičky. Budeme vděční za Vaše nabídky a za jakékoli náměty ke spolupráci. Budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a pište či volejte.

S pozdravem a díky Jaroslav Šejvl

Mgr. Jaroslav Šejvl
Správa pražských hřbitovů, p.o.
hřbitovní správa Olšany
tel.: 272 011 114
Vinohradská 2807/153c
130 00 Praha 3

Stanovisko MMR - Údržba a opravy hřbitovních zdí

17.10.2013 Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů ze strany obcí ve věci údržby a opravy hřbitovních zdí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informuje: Společným aktem Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva místního hospodářství (č.j. 11- 061/11-29/4-1956) ze dne 29. dubna 1956 byla dnem 1.ledna 1957 převedena konfesní pohřebiště do správy býv. národních výborů dnes obecních úřadů.

S přihlédnutím k nařízení Ministerstva zdravotnictví č. 8/1955 Sb. o pohřebnictví (předchůdce nynějšího zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) vydalo býv. Ministerstvo místního hospodářství a Státní úřad pro věci církevní v dohodě s ministerstvy financí a zdravotnictví pokyny, kterými se tento převod řeší a naplňuje.

V čl. I bodě 4 citovaného pokynu je uvedeno: “Vlastnické právo dosavadních vlastníků pohřebišť zůstává nezměněno, avšak péče o udržování pohřebiště dnem převzetí přechází do správy místního národního výboru“.

Z výše uvedeného vyplývá i nyní pro obce, že celé pohřebiště, které obec spravuje, musí řádně udržovat a tedy i opravovat, včetně zdí kolem něj.
Pokud si církev příslušné pohřebiště nepřevzala zpět, není oprávněna nijak do běhu oprav zasahovat. Stejně tak obec není oprávněna v této souvislosti cokoli po církvi požadovat.

www.mmr.cz

Seznam školení a zkoušek

Informace pro pozůstalé (co a jak zařídit)

www.seznam.cz